Support
 
Artikel 0
Totaal 0.00

Algemene Voorwaarden

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Applicatie

de programmatuur voor de Dienst, inclusief nieuwe versies daarvan, zoals nader omschreven in de Overeenkomst en/of Dienstbeschrijving;

Aanvullende Voorwaarden

de aanvullende voorwaarden die naast deze Algemene Voorwaarden van toepassing kunnen zijn op de Overeenkomst;

Algemene Voorwaarden

de onderhavige algemene voorwaarden;

Cammit

de door InBeeld gehanteerde merknaam van de Applicatie;

Contractant

degene die met InBeeld een Overeenkomst heeft afgesloten of daartoe een aanvraag indient;

Dienst

het door InBeeld tegen betaling beschikbaar stellen en houden van de Applicatie op de Server ten behoeve van de Contractant, waarbij de Applicatie niet specifiek voor de Contractant wordt onderhouden;

Dienstbeschrijving

de nadere beschrijving van de functionaliteit van de Applicatie en de beschikbaarheid van de Dienst;

Gebruiker

de Contractant en/of zijn medewerker die feitelijk gebruik maakt van de Dienst;

Hulp Applicatie

de software die door Gebruiker geïnstalleerd dient te worden op zijn computer om gebruik te kunnen maken van de Applicatie;

InBeeld

InBeeld N.V.;

Overeenkomst

de overeenkomst tussen InBeeld en de Contractant op grond waarvan InBeeld de Dienst levert aan de Contractant en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Portal

de internetsite waarop de Contractant de Dienst kan bestellen en wijzigingen kan aanvragen;

Server

een door of ten behoeve van InBeeld beheerde computer of bij elkaar horende groep computers en aanverwante hardware, met daarop webserver apparatuur, de Applicatie, ondersteunende programmatuur en / of database software, die bereikbaar is vanaf het internet;

Toegangscode

de toegangscode die samen met de gebruikersnaam toegang biedt tot de Server;

URL

de URL van de Server.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.01       Op alle Overeenkomsten tussen InBeeld en de Contractant, alsmede op de aanvragen daartoe, alsmede op alle (rechts)handelingen verband houdende met de levering van de Diensten zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door de Contractant gehanteerde algemene voorwaarden worden door InBeeld niet aanvaard.

2.02       Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen een Dienstbeschrijving en Aanvullende Voorwaarden gelden. De Contractant dient de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden en de Dienstbeschrijving te hebben aanvaard op de aangegeven wijze in het bestelformulier op de Portal, voordat de Contractant de Dienst aanvraagt. 

2.03       Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. 

2.04       In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst, de Aanvullende Voorwaarden, de Dienstbeschrijving en deze Algemene Voorwaarden, geldt de volgende rangorderegeling, waarbij de bepalingen van het hoger gerangschikte document prevaleren boven de bepalingen van het lager gerangschikte document:

a)    Overeenkomst;

b)   Aanvullende Voorwaarden;

c)    Dienstbeschrijving;

d)   Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.01       De Contractant kan via het bestelformulier op de Portal een aanvraag voor de Dienst indienen. De aanvraag heeft te gelden als een aanbod van de Contractant tot het afnemen van de Dienst.

3.02       InBeeld zal de Contractant schriftelijk of elektronisch berichten of InBeeld de aanvraag accepteert. De Overeenkomst, danwel de wijziging daarvan, komt elektronisch tot stand op het moment waarop InBeeld aan de Contractant de bevestiging verstuurt dat de aanvraag is geaccepteerd. InBeeld heeft het recht om zonder opgave van redenen een aanvraag niet te accepteren.

3.03       De Contractant verklaart het aanvraagformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld, en verklaart wijzigingen van deze gegevens onverwijld aan InBeeld te zullen verstrekken.

3.04       Nadat de Contractant toegang heeft gekregen tot de Dienst kan hij wijzigingen aanvragen ten aanzien van de Overeenkomst. De aanvraag tot een wijziging heeft te gelden als een nieuw aanbod van de Contractant.

3.05       Bij overeenkomsten op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a van het BW, kan de Contractant, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn, de overeenkomst schriftelijk of elektronisch ontbinden binnen zeven werkdagen na de bevestiging door InBeeld zoals genoemd in artikel 3.2. Na deze periode is InBeeld gerechtigd de kosten in rekening te brengen zoals overeengekomen.

ARTIKEL 4: OMSCHRIJVING VAN DE DIENST

4.01       Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal InBeeld aan de Contractant elektronisch de URL, een gebruikersnaam, (een) Toegangscode(s), alsmede de Hulp Applicaties verstrekken, met behulp waarvan de Contractant de Applicatie kan installeren, gebruiken en beheersen tijdens de looptijd van de Overeenkomst.

4.02       Na de totstandkoming van de Overeenkomst verkrijgt de Contractant een gebruiksrecht op de Applicatie om deze te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst, de Aanvullende Voorwaarden, de Dienstbeschrijving en deze Algemene Voorwaarden.

4.03       De Contractant mag de Dienst slechts gebruiken voor Gebruikers ten aanzien van interne aangelegenheden; het is de Contractant niet toegestaan om het gebruik van de Dienst te faciliteren voor gebruik door derden.

4.04       InBeeld behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen van de Applicatie tussentijds te (laten) wijzigen om de functionaliteit te verbeteren en om eventuele fouten te (laten) herstellen of om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels. InBeeld spant zich in om eventuele fouten in de Programmatuur op te sporen en te (laten) herstellen, echter InBeeld kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Indien door een dergelijke wijziging een materiele afwijking in de functionaliteit van de Applicatie optreedt, zal InBeeld de Contractant daarover tenminste één maand vóór de wijziging schriftelijk of elektronisch informeren.

4.05       InBeeld spant zich in om bovenbedoelde wijzigingen uit te voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de Contractant en de door hem gebruikte (rand)apparatuur. Indien dat niet mogelijk is en een wijziging redelijkerwijs voorzienbare financiële consequenties heeft voor de Contractant, zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan één maand nadat deze (elektronisch) is bekendgemaakt of zoveel langer als redelijkerwijs mogelijk is.

4.06       Omdat de Dienst aan meerdere contractanten wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor de Contractant van een bepaalde wijziging af te zien. De gebruikersdocumentatie van de huidige versie van de Applicatie zal op de Portal steeds in elektronische vorm beschikbaar zijn voor de Gebruikers.

4.07       Voor het gebruik en het onderhoud van de Applicatie kan InBeeld nimmer worden aangesproken tot meer of anders dan geldt in de relatie tussen InBeeld en zijn desbetreffende toeleverancier van die Applicatie.

4.08       De Contractant is zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en functioneren van de door hem gebruikte (rand)apparatuur en software, hulpapplicaties, configuratie en internetverbinding en voor de instandhouding van een aansluiting op het energienetwerk en andere aansluitingen die nodig zijn voor de toegang tot en gebruik van de Dienst.

4.09       Op InBeeld rust geen (wettelijke) bewaartermijn voor de door de Contractant ingevoerde data en gegevens. Bij beëindiging van de Overeenkomst is InBeeld gerechtigd gegevens die met behulp van de Dienst worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd per direct, zonder voorafgaande mededeling, van de Server te verwijderen en te vernietigen.

ARTIKEL 5: TOEGANG TOT DE DIENST

5.06       De Toegangscode(s) is (zijn) niet overdraagbaar en strikt persoonlijk en uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van de Contractant. De Contractant zal geheimhouding betrachten van de Toegangscodes ten aanzien van derden, en zal de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van het gebruik van de Toegangscode(s). InBeeld kan voorts de Toegangscode(s) naar eigen inzicht wijzigen waarna zij de Contractant hiervan tijdig op de hoogte zal stellen.

5.07       De Contractant is verantwoordelijk voor elk gebruik, met of zonder zijn toestemming, van de Dienst en van de aan hem beschikbaar gestelde Toegangscode(s). InBeeld is niet aansprakelijk voor schade van de Contractant en/of derden die is ontstaan door onbevoegd gebruik van de Toegangscode(s).

5.08       De Contractant stelt InBeeld onverwijld op de hoogte indien de Toegangscode(s) onbevoegd wordt gebruikt danwel een vermoeden daartoe bij Contractant bestaat. De Contractant kan InBeeld verzoeken de Toegangscode(s) te blokkeren. InBeeld is gerechtigd te allen tijde de Toegangscode(s) te blokkeren indien zij kennis draagt van onbevoegd gebruik van de Toegangscode(s), zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.

5.09       InBeeld kan de Toegangscode(s) buiten gebruik stellen of de dienstverlening opschorten indien zij een ernstig vermoeden heeft dat deze gebruikt wordt in strijd met het bepaalde in artikel 5.1 en/of 6.7 en/of sprake is van een gebruik in strijd met het bepaalde in artikel 10. De verplichting tot betaling blijft gedurende een dergelijke buitengebruikstelling bestaan.

ARTIKEL 6: GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE DIENST

6.01       De Contractant en haar Gebruikers bepalen zelf welke gegevens met behulp van de Dienst worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd. InBeeld heeft geen kennis van deze gegevens. De Contractant blijft daarom zelf verantwoordelijk voor de door haar ingevoerde gegevens. InBeeld is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die voorvloeit uit de door de Contractant ingevoerde gegevens. De Contractant vrijwaart InBeeld voor aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op InBeeld zouden kunnen verhalen, voorzover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat door de Contractant van de Dienst is gemaakt.

6.02       InBeeld is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de opgegeven gegevens te controleren en is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van door de Contractant aangeleverde onjuiste en/of onvolledige informatie.

6.03       De Contractant zal op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van InBeeld en/of derden. Indien het InBeeld ter kennis komt dat gegevens die met behulp van de Dienst worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd onrechtmatig zijn jegens derden, dan is InBeeld gerechtigd deze gegevens per direct, zonder voorafgaande mededeling, van de Server te verwijderen en te vernietigen. Reeds nu voor alsdan verleent de Contractant toestemming aan InBeeld om alle inbreukmakende gegevens van de Server te verwijderen en te vernietigen. InBeeld zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit dit handelen.

6.04       De Contractant is niet gerechtigd zelfstandig fouten in de software van de Dienst te (doen) corrigeren, er aanpassingen in aan te brengen, over te brengen naar andere apparatuur, te koppelen met andere apparatuur en software, zelfstandig de functionaliteit uit te breiden, parameters te wijzigen of beveiligingen te verwijderen.

6.05       Indien en voor zover InBeeld programmatuur van derden aan de Contractant ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door InBeeld schriftelijk of elektronisch aan de Contractant is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. De Contractant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Contractant en InBeeld om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

6.06       Voor de toegang tot en het gebruik van de Dienst dienen eventueel Hulp Applicaties door de Contractant te worden geïnstalleerd. Op het gebruik van de Hulp Applicaties kunnen (naast deze Algemene Voorwaarden) aanvullende (licentie)voorwaarden (van derden) van toepassing zijn. De geschiktheid voor specifieke doeleinden, functionaliteit of bruikbaarheid van de Hulp Applicaties kunnen niet door InBeeld worden gegarandeerd.

6.07       De Contractant staat er bij het gebruik van de Dienst in elk geval voor in dat hij, voor zover relevant, de volgende voorschriften in acht neemt:

a) De Contractant zal geen handelingen verrichten waardoor storingen in de Dienst, (computer)netwerken of (telecommunicatie-)infrastructuren (van andere gebruikers) worden veroorzaakt of ten aanzien daarvan overlast, beperkt gebruik of onvoorzien gebruik (voor andere gebruikers) worden veroorzaakt. Indien het elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de Dienst of van aangesloten (rand)apparatuur van de Contractant, is de Contractant verplicht de door InBeeld te geven redelijke instructies op te volgen.

b) De Contractant zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden leiden tot een gebruik van de Dienst dat strafbaar of jegens InBeeld en/of derden onrechtmatig is.

c) De Contractant is er voor verantwoordelijk dat de door hem gebruikte hardware en software zullen voldoen aan de door InBeeld voorgeschreven minimale systeemeisen

d) De Contractant zal zorgdragen voor het beschermen van zijn (rand)apparatuur, software, telecommuncatie-infrastructuur en internetverbinding tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden;

e) De Contractant zal geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede werking van de) Dienst kunnen beschadigen;

f) De Contractant zal geen Toegangscode(s) misbruiken of de beveiliging van de Dienst doorbreken en/of trachten te doorbreken;

g) De Contractant zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (spam) verzenden;

h) De Contractant zal zich niet (misleidend) uitgeven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens toestemming;

i) De Contractant zal geen racistisch of discriminerend materiaal en/of (kinder)pornografie openbaar maken of verspreiden. Onder verspreiden wordt tevens verstaan het plaatsen op of verspreiden via de infrastructuur van de Dienst;

j) De Contractant zal niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (hacken);

k) Het is de Contractant niet toegestaan om informatie en gegevens die van InBeeld wordt ontvangen in het kader van de Dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins aan te wenden dan voor gebruik in zijn interne bedrijfsvoering. Het delen of doorlijnen van de informatie en gegevens met andere bedrijven is niet toegestaan.

ARTIKEL 7: ONDERHOUD, BESCHIKBAARHEID EN ONDERSTEUNING

7.01       InBeeld behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van InBeeld. InBeeld zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en de Contractant tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. InBeeld zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Contractant gehouden zijn.

7.02       InBeeld zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst steeds naar behoren te doen functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. InBeeld geeft echter, anders dan zoals eventueel opgenomen in de Overeenkomst en/of Aanvullende Voorwaarden en/of Dienstbeschrijving, geen enkele garantie terzake.

7.03       In de Overeenkomst en/of Dienstbeschrijving en/of Aanvullende Voorwaarden kunnen dienstspecifieke voorwaarden ten aanzien van de beschikbaarheid, het beheer en de support die gelden voor de te leveren Dienst worden vastgelegd.

ARTIKEL 8: TARIEVEN, VERGOEDINGEN EN BETALING

8.01       De Contractant is aan InBeeld vergoedingen verschuldigd voor de door hem afgenomen Dienst volgens de daarvoor vastgestelde tarieven in de Overeenkomst en/of zoals gepubliceerd op de Portal.

8.02       De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen en maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en variabele verschuldigde bedragen.

8.03       Voor de berekening van gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn de systemen van InBeeld doorslaggevend, behoudens tegenbewijs door de Contractant.

8.04       Per 1 januari van elk kalenderjaar worden de voor de Dienst verschuldigde vergoedingen geïndexeerd op basis van de wijziging in het maandprijsindexcijfer volgens het indexcijfer “CAO- lonen voor de particuliere sector, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers”, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Indien de publicatie van voornoemd indexcijfer gestaakt mocht worden, zal InBeeld een vervangende indexering vaststellen.

8.05       Alle tarieven en vergoedingen zijn in Euro’s en kunnen worden verhoogd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

8.06       De eenmalige en periodieke vergoedingen zijn opeisbaar vanaf het moment van totstandkoming van de Overeenkomst.

8.07       Indien de Overeenkomst opzegging anders dan tegen het einde van de maand mogelijk maakt en de Contractant tijdig van deze mogelijkheid gebruikt heeft gemaakt, worden gedurende minder dan een maand genoten diensten naar rato gefactureerd.

8.08       InBeeld brengt alle verschuldigde vergoedingen door middel van een (elektronische) factuur aan de Contractant in rekening. Deze factuur wordt verzonden naar het e-mailadres dat de Contractant heeft opgegeven op het bestelformulier op de Portal.

8.09       Betaling van de verschuldigde vergoedingen geschiedt via automatische incasso. De Contractant machtigt InBeeld om de verschuldigde bedragen af te schrijven van een Nederlandse bank- of girorekening. De Contractant draagt telkens zorg voor een toereikend saldo op de voor de automatische incasso bestemde bank- of girorekening. Wijziging in voor de facturering en betaling relevante gegevens dienen onverwijld door de Contractant schriftelijk of elektronisch aan InBeeld te worden gemeld.

8.10       Bij niet-tijdige betaling, dan wel indien de automatische incasso om welke reden dan ook niet slaagt, is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval kan de Contractant een nadere termijn worden gesteld voor betaling. Indien de automatische incasso niet slaagt danwel indien de Contractant na het verstrijken van de nadere termijn nog steeds niet heeft betaald, is InBeeld gerechtigd de wettelijke rente vanaf de datum van verzuim in rekening te brengen, alsmede de redelijke door InBeeld te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en de door InBeeld gemaakte interne administratiekosten.

8.11       Bezwaren tegen de hoogte van de door InBeeld in rekening gebrachte bedragen dient de Contractant binnen zes weken na factuurdatum schriftelijk aan InBeeld kenbaar te maken, waarna het gefactureerde danwel geïncasseerde bedrag als juist en erkend geldt. InBeeld zal geen beroep doen op overschrijding van de termijn indien de Contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken

8.12       De door InBeeld gemaakte redelijke kosten in verband met ongegronde bezwaren tegen de hoogte van de door InBeeld in rekening gebrachte vergoedingen kunnen bij de Contractant in rekening worden gebracht.

8.13       InBeeld is gerechtigd redelijke zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Contractant te verlangen, in een naar keuze van InBeeld aan te geven vorm, zoals een waarborgsom of bankgarantie. De Contractant is verplicht op eerste verzoek van InBeeld daartoe een dergelijke zekerheid te verschaffen.

8.14       InBeeld is gerechtigd de toegang tot en het gebruik van de Dienst danwel haar dienstverlening geheel op te schorten danwel te beperken totdat het volledige openstaande bedrag door haar is ontvangen. De verplichting van de Contractant tot betaling van de vergoedingen blijft gedurende de tijd van buitengebruikstelling bestaan.

8.15       InBeeld kan de Dienst weer leveren als de Contractant binnen een door InBeeld gestelde termijn daadwerkelijk alsnog nakomt. Voor deze indienststelling zijn (her)aansluitkosten verschuldigd.

8.16       Indien InBeeld meerdere overeenkomsten met de Contractant heeft gesloten, waarvoor meer dan één rekening wordt verzonden, en een rekening niet betaald is staat het InBeeld vrij om haar verplichtingen op grond van zowel de betreffende overeenkomst als die op grond van de overige overeenkomsten op te schorten danwel te beperken.

ARTIKEL 9: DUUR, OPZEGGING EN BEËINDIGING

9.01       Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar. Na het verstrijken van de initiële termijn wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één maand, tenzij een partij de Overeenkomst tegen het einde van de dan lopende periode opzegt.

9.02       Opzegging dient schriftelijk of elektronisch te gebeuren uiterlijk de laatste dag van de kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) maand.

9.03       De Overeenkomst kan tussentijds schriftelijk of elektronisch per direct worden opgezegd indien de Contractant is overleden.

9.04       Zowel InBeeld als de Contractant kan de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden indien de andere partij één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet behoorlijk nakomt, voorzover deze tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is, kan de Overeenkomst slechts worden ontbonden nadat de andere partij schriftelijk is aangemaand en de tekortkoming niet binnen de daarbij aangegeven termijn is hersteld.

9.05       InBeeld heeft het recht om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

a) de Contractant haar bedrijfsvoering staakt, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;

b) het faillissement of de surséance van betaling van de Contractant is aangevraagd of uitgesproken dan wel toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is aangevraagd of uitgesproken;

c) de Contractant handelingsonbekwaam is, onder bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

d) in strijd handelt met artikel 5 en 6 van deze Algemene Voorwaarden.

9.06       InBeeld is gerechtigd (een aanbiedingsvorm van) de Dienst te beëindigen, met inachtneming van een redelijke termijn, indien technische of bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken. Bestaande overeenkomsten eindigen uiterlijk met ingang van de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd. InBeeld zal in dat geval aan de Contractant waar mogelijk een vervangende dienst aanbieden.

9.07       Wanneer de Contractant meent dat InBeeld toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige uit hoofde van de Overeenkomst op haar rustende verplichting, zal zij InBeeld alvorens tot ontbinding over te gaan altijd schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn van ten minste dertig (30) dagen gunnen om de tekortkoming te verhelpen.

9.08       InBeeld is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van beëindiging van de Overeenkomst op grond van dit artikel 9 en het restitueren van enige door de Contractant betaalde vergoeding.

9.09       9.9 Indien de Overeenkomst is beëindigd, zal de Contractant onmiddellijk het gebruik van de Dienst staken en gestaakt houden. InBeeld kan na beëindiging van de Overeenkomst de toegang tot de Dienst voor de Contractant opheffen.

9.10       Het indienen van aanvullende aanvragen door de Contractant gedurende de Overeenkomst kan een wijziging van de looptijd van de Overeenkomst tot gevolg.

9.11       Gedeeltelijke opzegging van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk indien en voorzover in de Overeenkomst en/of Aanvullende Voorwaarden en/of Dienstbeschrijving bepaald. Het bepaalde in artikel 9.2 is van overeenkomstige toepassing.

9.12       Ingeval van opzegging door de Contractant zendt InBeeld een schriftelijke of elektronische bevestiging van de opzegging en van de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd.

ARTIKEL 10: INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

10.01   Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, alsmede vergelijkbare rechten voor het beschermen van data en gegevens, op de Portal, de Applicatie, Hulp Applicaties en de verstrekte documentatie in het kader van Dienst (blijven) berusten bij InBeeld en/of haar toeleveranciers. Verlening van de Dienst strekt niet tot (gedeeltelijke) overdracht van genoemde rechten.

10.02   InBeeld verleent de Contractant voor de duur van de Overeenkomst en ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van de Contractant slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Applicatie, de Hulp Applicatie en documentatie te gebruiken conform de Overeenkomst, voorzover noodzakelijk om van de Dienst gebruik te kunnen maken.

10.03   De Contractant zal de Applicatie en de Hulp Applicaties alsmede de bijbehorende documentatie niet verhuren, leasen, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid overdragen of onder welke titel dan ook - al dan niet om niet - aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel ten behoeve van of door derden te doen gebruiken.

10.04   Het is de Contractant niet toegestaan de Applicatie, de Hulp Applicaties, of door InBeeld ter beschikking gestelde software of database of enig gedeelte daarvan, daaronder begrepen documentatie - op welke wijze dan ook vastgelegd - te kopiëren, als basis te gebruiken voor het vervaardigen van nieuwe software ("create derivative works"), omgekeerd te assembleren ("reverse assemble"), omgekeerd te compileren ("reverse compile") of anderszins te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te deassembleren of te decompileren.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

11.01   InBeeld is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

11.02   Behalve in geval van opzet of grove schuld is InBeeld uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die door een haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan in de navolgende gevallen en tot ten hoogste de daarbij aangegeven bedragen:

a) indien het schade betreft als gevolg van dood of lichamelijk letsel, tot ten hoogste een bedrag van EUR 500.000 (zegge: vijfhonderd duizend euro) per gebeurtenis;

b) indien het schade betreft aan zaken van de Contractant, zal InBeeld uitsluitend de herstel- en vervangingskosten vergoeden tot ten hoogste een bedrag van EUR 50.000 (zegge: vijftigduizend euro) per gebeurtenis.

Ten aanzien van het bepaalde onder a) en b) geldt dat een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis worden beschouwd.

11.03   Schade als genoemd in dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier (4) weken na het ontstaan schriftelijk aan InBeeld te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van InBeeld is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Contractant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

11.04   Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door partijen kan haar niet worden toegerekend indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stroomstoringen, uitval van de internetverbinding, of tekortkoming in de nakoming door leveranciers van wie InBeeld bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is, alsmede iedere andere omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van een partij, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van die partij komt, een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld.

11.05   De Contractant zal InBeeld vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op InBeeld zou kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat de Contractant van de Dienst maakt.

ARTIKEL 12: GEHEIMHOUDING

12.01   Elke partij is gehouden om alle vertrouwelijke informatie, in welke vorm dan ook, die zij in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst van de wederpartij heeft verkregen, geheim te houden jegens derden en deze informatie uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor de informatie is verkregen. Onder “derden” worden in dit lid niet verstaan de partijen die door InBeeld zijn betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst.

12.02   De verplichtingen als bedoeld in het eerste lid gelden niet, indien:

a) de informatie van algemene bekendheid of voor het publiek toegankelijk is, zonder dat de geheimhoudingsverplichting in het eerste lid van dit artikel is geschonden.

b) een verplichting tot mededeling bestaat op grond van of krachtens een wettelijk voorschrift.

ARTIKEL 13: WIJZIGINGEN VAN VOORWAARDEN EN TARIEVEN

13.01   InBeeld kan deze Algemene Voorwaarden en/of de tarieven van de Dienst eenzijdig wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaren. Deze wijzigingen treden in werking dertig dagen na schriftelijke of elektronische bekendmaking van de inhoud van de voorgenomen wijziging door InBeeld, dan wel op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

13.02   Indien de wijziging niet ten nadele strekt van de Contractant, informeert InBeeld de Contractant in die zin, waarbij wordt vermeld dat de Contractant de Overeenkomst niet kosteloos kan beëindigen als gevolg van de wijziging.

13.03   Ingeval van wijziging van deze Algemene Voorwaarden en/of tarieven en bij wijziging van de Dienst als genoemd in artikel 4.4, is de Contractant gerechtigd de Overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 9, binnen twee weken na verzending van de (elektronische) mededeling van de wijziging schriftelijk te beëindigen tegen de ingangsdatum van de wijziging, indien de wijziging ten nadele strekt van de Contractant dan wel leidt tot een dienstverlening die wezenlijk afwijkt van de dienstverlening zoals die vóór de wijziging gold. De Contractant is niet gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen indien de wijziging noodzakelijk was om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels.

ARTIKEL 14: PRIVACY

14.01   Partijen dragen voor zover relevant in het kader van een Overeenkomst zorg voor rechtmatige verwerking van (persoons)gegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Contractant vrijwaart InBeeld voor alle aanspraken van derden als gevolg van schending van de Contractant van hiervoor bedoelde wet- en regelgeving.

14.02   Partijen zullen de richtlijnen uit het Privacystatement InBeeld, waarvan de meest recente versie steeds te vinden is op de internetsite www.cammit.com van InBeeld, naleven.

14.03   InBeeld zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van informatie van de Contractant (waaronder persoonsgegevens) en tot het medewerken aan aftappen naleven. InBeeld kan voorts persoonsgegevens aan derden verstrekken met het oog op commerciële en charitatieve doeleinden, mits de Contractant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

14.04   De persoonsgegevens van de Contractant worden door InBeeld niet langer bewaard dan vereist is voor de uitvoering van de Overeenkomst of dan wettelijk is verplicht, waarna InBeeld deze definitief kan verwijderen zonder de Contractant daarvan op de hoogte te stellen.

14.05   InBeeld is gerechtigd een bestand aan te leggen van Contractanten aan wie de Dienst wegens het niet tijdig betalen buiten gebruik is gesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.10 van deze Algemene Voorwaarden. Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt door InBeeld en/of haar dochtervennootschappen, in het kader van acceptatie van aanvragen voor die diensten.

14.06   De Contractant heeft het recht kennis te nemen van zijn persoonsgegevens zoals die door InBeeld worden aangehouden. De Contractant kan bezwaar maken tegen de wijze waarop hij is opgenomen indien de gegevens feitelijk onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

ARTIKEL 15: CONTRACTSOVERNEMING

15.01   De Contractant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InBeeld. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

15.02   InBeeld is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, indien zulks geschiedt in het kader van een overdracht van (een onderdeel van) de door haar gedreven onderneming.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

16.01   Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.02   Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.